نگارستان

هنر

هنر

هنر نوعی رستگاری است که ما را از خواستن، یعنی درد و رنج آزادی می بخشد و تصویر زندگانی را دلربا می کند

آرتور شوپنهاور